Türbanlı baldızıma döşedim mutluyum

MERHABA ADIM FATMA AZGIN Bİ DURUMDAYIM GİZLİCE SEX YAPMAYI KABUL EDERSEN ARARSIN BULUŞURUZ!
NUMARAM: 0035 351 57 32

Merhaba değerli okurları cumartesi gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı
yla gö rü ş meye giderdi. Cumartesi gü nleri eş im akş ama kadar, bende ö
ğ leye kadar ç alı ş ı rı m. O hafta Cuma baldı zı m geldi evde ablası
yla sohbet falan ediyorlar, bende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş
ı nda hafta iç i aldı ğ ı m digital fotoğ raf makinesinin ö
zelliklerini inceliyorum. Bu ö zelliklerden biride gü venlik kamerası
gibi kullanı labilmesiymiş . Bu ilgimi ç ekmiş ti. Ertesi gü n ö ğ leye
kadar ç alı ş tı ğ ı m iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim.
Gerekli ayarları yaptı m, sabah bilgisayarı aç tı m fotoğ raf makinesini
koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim. İ nternete girdim,
gerekli ayarları yaptı m. Fotoğ raf makinesi bana her yarı m saatte bir
birer dakikalı k gö rü ntü maili
gö nderecekti. Bu testten kimsenin haberi yoktu. İ ş yerimde ç alı ş ı
rken bir mail geldi. Bizim evim koridoru, karş ı da yatak odası nı n
kapı sı solda oturma odası na giriş . Gayet net gö rü ntü , zamanı test
etmek iç in saatime baktı m ve ½ saat sonra bakalı m gene gelecek mi
diye beklemeye baş ladı m. ½ saat sonra gene bir mail geldi. Kı sa filmi
aç tı m gene aynı gö rü ntü , ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan
derken birden baldı zı m ç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p
bizim yatak odası na girdi. Ş ok olmuş tum, birden aklı mda bir sü rü
soru iş areti? Evde baş kası da var mı ydı ? Ç ı plak ne yapı yordu? Ö ğ
len ç ı kı p hemen yakı n olan eve gittim ama baldı zı m ö ğ leye kadar
ç ı kmı ş tı evde yoktu. Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden bir
sonraki haftayı bekledim. Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam
gö rebilecek bir yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film
alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m. İ ş
yerime gidene kadar zaten 10 tane gelmiş ti. Gü lay’ı n yatak odamı za
ilk giriş i saat 10:15 te falan oldu. Ü zerini ç ı kardı odada, ç
ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi. Altı na ç
amaş ı r giymedi. Sonra odadan ç ı ktı ve biraz sonra elinde bi salatalı
kla tekrar geldi. Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi.
Sikim kazı k gibi olmuş tu. Mailin biri bitmeden yenisi geliyor
kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı . Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p
salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü
slerini okş uyordu. Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı . Santim santim
kayboldu salatalı k ekrandan. Sonra Gü lay bacakları nı birleş tirip
dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı . Salatalı k
hala amı ndaydı . Nefes almadan izliyordum. Sonra orgazm oldu ve odadan ç
ı ktı . 10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya. Yatağ ı dü zeltti,
geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan.
Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m. Bakire değ
ildi. Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti. Bu ş ekilde 3 hafta
daha izledim. En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im bir anda
eve gitmeye karar verdim. Bir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p
beklemeye baş ladı m. Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı
zaman ofisten ç ı kı p evin yolunu tuttum. 10 dakikalı k mesafeyi
gidene kadar o da kı vama gelirdi. Sessizce kapı yı aç tı m, sonra sesli
olarak kapattı m ve Gü lay ben geldim diye seslendim. Oturma odası na
bakı p “Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç
erken aa burada mı ydı n diyerek bizim yatak odamı za girdim.
Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n altı na girmiş ti. Eminim
orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu. Heyecandan o da bende ö lecektik.Bu
arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beni ekleyin ismim Ferit msn
[email protected] Kalk bakalı m tembel beraber kahvaltı yapalı m
diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m. Salatalı k elindeydi ve bu sefer
gecelikte giymemiş ti. ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı ama izin vermedim.
Buna ne gerek var canı m? Benden isteseydin ya” dedim.Ama sen ablamı n
kocası sı n” dedi. Bende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra,
ikinizin de olurum dedim. Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı m
ve baş ı nı sikime bastı rdı m. İ ş tahla yalamaya baş ladı . Sikimi
taş akları mı deli gibi yalı yordu. Bu arada bende soyunup yatağ a
girdim.Bu arada tanı ş mak isteyen ciddi bayanlar msn
[email protected] ekleyin beni.O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü
cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m. Gö ğ ü sler taş gibiydi, sikimi
zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur birazda ben seni yalamak istiyorum”
dedim. Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece” istediğ in gibi
yala dedi. Boynundan baş ladı m, taş gibi gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları
sivri ve iyice koyulaş mı ş . Sonra yavaş ç a amı na indim. Dilimin ilk
dokunduğ u anı gö rmeliydiniz, yay gibi gerildi vü cudu, elleriyle
bacakları nı aç abildiğ i kadar aç tı . Yalamaya dilimi amı na sokmaya
baş ladı m. Kendinden geç ti resmen. Ohhh dedi. 10-15 dakika amı nı arka
deliğ ini yaladı m. Sonra dudakları na yumuldum. O hala bacakları nı
dizlerinin altı ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette
duruyordu. Amı gerilmiş , suları aka aka yarağ ı mı bekliyor. Sikimin
baş ı nı tam giriş e yasladı m. Yavaş ca yü klenmeye baş ladı m. Sı cacı
k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z
birbirine yapı ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma
ve deli gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan, bende hareketlenmeye
pompalamaya baş ladı m. Ç ı ğ lı klar atiyor, “iş te bu, hayal ettiğ im
kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü m tam olarak buydu” diye mı rı
ldanı yordu. Sonra onu yatakta domalttı m ben yere indim ayakta belinden
sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak amı ndan tekrar geç irdim. Bu
sefer nazik ve yavaş değ ildim. Sert sert ve hoyratç a sikiyordum. Ben
arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı
izliyordum. Bu beni daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu. Gulaysa
artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu resmen. Amı nı n iç inde sikim
kası lmaları hissetmeye baş ladı . Amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı
rı p bı rakı yordu. Bende dayanamadı m bu duruma ve boş almaya baş ladı
m. Normalden ç ok daha erken boş alı yordum ama bu am dayanı lacak gibi
değ ildi. Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a. Harikaydı n diye bir ö
pü cü k kondurdu dudağ ı ma. Anlat bakalı m ne zaman bozuldu kı zlı ğ ı n
dedim. Niş anlı sı na vermiş . Niş anlı sı bunu mutlu edemiyormuş . Hem
egoist hem de hemencecik bitiyor diye anlattı . Ama bundan sonra
sorunum yok dedi. Evlenirlerse daha rahat hareket edebileceğ iz..

porno

türbanlı baldızıma döşedim yarra Bunda klara porno Resimleri M NE MUTLU GÜZEL SX FOTOGRAFLARI pornu irdime sexi irdime Ten prn resım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir